ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုမဖြစ်ပေါ်စေရေး စည်းကမ်းများကို လေးစားလိုက်နာ