မိမိအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကျသွားလေလေ ပိုပြီး လုံခြုံစိတ်ချရလေ ဖြစ်ပါတယ်

 

12