ပြည်တွင်း ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်​လေးလအတွင်း ပြည်တွင်းလုပ်သား တစ်သိန်းခန့်ကို အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့

ရန်ကုန်  ၃၁  ဇန်နဝါရီ

 

ပြည်တွင်း ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်​လေးလအတွင်း ပြည်တွင်းလုပ်သား တစ်သိန်းခန့်ကို အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာ်မရှင်(MIC) ခွင့်ပြုမိန့်အရ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်​လေးလအတွင်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ၁၀၀ မှ  ပြည်တွင်းလုပ်သား ၈၀၀၀၀ ခန့်ကို အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်ကြောင်း၊ ယခင် ခွင့်ပြုပြီးလုပ်ငန်းများမှလည်း လုပ်သားအင်အား တိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းလုပ်သား ၁၂၀၀၀ ကျော်ကို အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။

 

ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်(MIC) ခွင့်ပြုမိန့်အရ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်​လေးလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း ၃၉ ခုမှ  ပြည်တွင်းလုပ်သား ၅၀၀၀ ကျော်ကို အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်ကြောင်း၊ ယခင် ခွင့်ပြုပြီးလုပ်ငန်းများမှလည်း လုပ်သားအင်အားတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းလုပ်သား ၁၈၀၀ ကျော်ကို အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။

 

ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်​လေးလအတွင်း ပြည်ပလုပ်သားများကိုလည်း အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးလျှက်ရှိရာ ယခင်ခွင့်ပြုပြီးလုပ်ငန်းများမှ လုပ်သားအင်အား တိုးမြှင့်မှုအပါအဝင် ပြည်ပလုပ်သား ၂၆၀၀ ကျော်ကိုအလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

 

ထို့ပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများအရ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်​ လေးလအတွင်း (အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်အထိ) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြု/အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအခု (၁၀၀) ရှိပြီး ယခင်လုပ်ငန်းများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့် ခြင်းအပါအဝင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၈၀ ဒသမ ၀၆၅ သန်းရှိကြောင်း၊ ထို့ပြင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေအရ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်​ လေးလအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင် စုစုပေါင်း ခွင့်ပြုပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၆ ဒသမ ၁၄၀ သန်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယခုဘဏ္ဍာနှစ်​ လေးလအတွင်းနိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁၅၆ ဒသမ ၂၀၅ သန်းရရှိထားကြောင်း သိရသည်။

 

အလားတူ  ယခုဘဏ္ဍာနှစ်​ လေးလအတွင်း(အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်အထိ) မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြု/အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် လုပ်ငန်း ၃၉ ခုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၃ ဒသမ ၅၄၅ သန်းအပါအဝင် ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၄၇၆၈၉ ဒသမ ၉၂၇ သန်း ရရှိထားပြီး ယခင် လုပ်ငန်းများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၄ ဒသမ ၄၆၉ သန်းအပါအဝင် ကျပ်သန်းပေါင်း ၇၄၈၃၁၁ ဒသမ ၀၆၁ သန်း ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။

Nyein Nyein