အိမ်ရာနှင့်အဆောက်အအုံကဏ္ဍတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခြေအနေ