ဗောဓိပက္ခိယတရား (၃၇)ပါးနှင့် ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ် (၁၆)ပါး ကျင့်စဉ်တရား စာအုပ်ထွက်ရှိ