ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမြု အခြေအနေ