ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက် ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ အဖွင့်ဈေးနှုန်းများ

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

Ever Flow River Group Public Co., Ltd.

(Source - Yangon Stock Exchange)