ကဏ္ဍအလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန် ၃၁ ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး)