ကဏ္ဍအလိုက်နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန် ၃၁ ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး)