လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်၊ သတင်းသိခွင့်နှင့် သတိပြုစရာများ စာအုပ်ထွက်ရှိ