လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ 

 

၁၇ ဇန်နဝါရီ 

123123

 

123

 

123