မိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုနှင့် ပိဋကတ်တော်လာ ကျင့်သုံးစရာများစာအုပ် ထွက်ရှိ