မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:30

11,500

1:00

11,000

1,841

20,971,000

MTSH

10:30

3,400

1:00

3,450

2,590

8,810,550

MCB

10:30

8,000

1:00

8,000

1,366

10,928,000

FPB

10:30

24,500

1:00

24,500

468

11,466,000

TMH

10:30

2,950

1:00

2,950

5,023

14,817,850

 

 

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )