မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:30

11,000

1:30

11,500

1,534

16,875,500

MTSH

10:30

3,450

1:30

3,400

3,309

11,354,750

MCB

10:30

8,100

1:30

8,100

135

1,093,500

FPB

10:30

25,000

1:30

25,500

543

13,641,500

TMH

10:30

2,950

1:30

2,950

1,362

4,017,900

 

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )