မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:00

11,500

13:00

12,000

2,159

25,647,500

MTSH

10:00

4,500

13:00

4,400

2,227

9,981,600

MCB

-

-

-

-

-

-

FPB

10:00

26,000

13:00

26,000

286

7,436,000

TMH

10:00

3,000

13:00

3,050

4,145

12,448,250

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

(Source - Yangon Stock Exchange)