မှတ်ပုံတင် အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်များ၏ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ