နိုင်ငံတစ်ဝန်း ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းအပ်နှံခြင်း စတင်ဆောင်ရွက်