ဘုတလင် ၂  ဇူလိုင် 

သတင်းရိုက်ကူးပေးပို့သူ - ဖိုးခါး(ပြန်/ဆက်)