ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်း ရှယ်ယာ ယနေ့ အဖွင့်ဈေးနှုန်းများ (၃၀-၇-၂၀၁၉)

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)  

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

FMI

10:30

11000

200

2,200,000

MTSH

10:30

3350

2000

6,700,000

MCB

10:30

8200

0

0

FPB

10:30

24500

5

122,500

TMH

10:30

3050

0

0

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited
MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.
MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.
FPB - First Private Bank Ltd.
TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

 

( Source - Yangon Stock Exchange )