ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ယနေ့ အဖွင့်ဈေးနှုန်းများ 

2

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

 

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

 

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

 

FPB - First Private Bank Ltd.

 

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

 

( Source - Yangon Stock Exchange )