ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ယနေ့ အဖွင့်ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

FMI

10:30

11,500

10

115,000

MTSH

10:30

3,400

2,209

7,510,600

MCB

10:30

8,000

7

56,000

FPB

10:30

24,500

49

1,200,500

TMH

10:30

2,950

23

67,850

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )