ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ယနေ့ အဖွင့်ဈေးနှုန်းများ

 

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:00

12000

530

6360000

MTSH

10:00

3850

4400

16940000

MCB

10:00

8200

10

82000

FPB

10:00

23000

10

230000

TMH

10:00

3000

60

180000

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

 

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

 

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

 

FPB - First Private Bank Ltd.

 

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

 

( Source - Yangon Stock Exchange )