ယုံကြည်မှု၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတို့ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် အိမ်နီးချင်း တပ်မတော်၏ ၉၄ နှစ်တာခရီး မောင်မျိုးအောင် (ပန်းဧရာ)

mdn