နှစ်စဉ်အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ရငွေစာရင်း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အောက်တိုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထိ