၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ ပယ်ဖျက်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

mdn