သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ် (သန်လျင်)နေ့သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာ