မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း

(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

စောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI

10:00

11,500

1:00

11,500

2,625

29,085,000

MTSH

10:00

3,900

1:00

3,900

1,730

6,747,000

MCB

-

 

-

 

-

-

FPB

1:00

23,000

1:00

23,000

492

11,316,000

TMH

11:00

2,900

1:00

2,900

196

568,400

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

(Source - Yangon Stock Exchange)